دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!
وقتــــے نـــــ ﮧ בستــــــے براے گرفتـטּ استَ
نــــ ﮧ آغوشـــــے برای گریــــ ﮧ
نــــ ﮧ شانــــ ﮧای براے تکیــــ ﮧ
انــتــظــــار نـבاشتــــ ﮧ باشَ خنـבه‌ام واقعـــــے باشـב
ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !!!پنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1393 :: 18:27 :: نویسنده : علیرضا