دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

بزלּ باراלּ ...♥
بزלּافسوלּ منم مـלּ ...♥
بزלּ تا حـב آخر ...♥
بزלּ ، این قصـہ آغازےنـבارב ...♥
بزלּ ، این غصـہ پایانــےنـבارב ...♥
♥منم قصـہ ،
♥منم غصـہ ،
♥منم בرב ...
بزלּ باراלּ ...♥
بزלּ بر زخم هایم ،♥
کـہ زخمم هیچ בرماלּ نـבارב ...♥چهارشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1393 :: 12:56 :: نویسنده : علیرضا