دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

دختر:عشقم؟
پسر :جونم؟
دختر :خستم.
پسر:خب.
دختر:بیام.
پسر :کجا؟
دختر:هیچی اصلا.
پسر:باشه.
دختر:خب اخه خستم.
پسر:برو استراحت کن گلم ....من چیکارکنم اخه.؟
دختر:بیام پیش تو ؟کنارت دراز بکشم؟
پسر:نه
دختر:لطفا
پسر:گفتم نه،باز عصبیم نکن عه!!!!!
دختر:خیلی سنگدلی ......اصلا باهات قهرم.
پسر:قربون قهرکردنت برم......نبینم اشکاتو من غلط کردم........
دختر:دیگه نمیخوام دوست داشته باشم....تو بدی.
پسر:میدونم.
دختر :______«بغض»
پسر:ازهمون روز اول دارم بهت میگم دیگه نباید دوسم داشته باشی تو سرت نمیره.
دختر:ازهمون روزبیشتر عاشقت شدم.
پسر:میخوای تااخرعمر تنها زندگی کنی؟؟؟؟؟
دختر:پس تو چی هستی؟کشکی؟
پسر :من 2سال پیش به خاطر تو خودکشی کردم و رفتم پیش خدا.
دختر:میدونم بزار بیام پیشت دوتایی اروم توی خاک بخوابیم.پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1394 :: 15:10 :: نویسنده : علیرضا