دلنوشته ها
از دل نوشته هایم ساده نگذر به یاد داشته باش این « دل نــوشــته » ها را یک « دل » نوشته ...!

چـه چـیـز در ایـن جـهـانــــــــ ...!
غـریـبانـه تـر از مــــــــــردی اسـتــــ ...!
کـه تــنــهــایــی اش را بــغــل مــی کــنـد ...!
و مــی پــوســد ...!
امــا حــاضــر نــیــســت دیــگــر ...!
کــســی را دوســت داشــتــه بــاشــد!چهارشنبه 27 اسفند‌ماه سال 1393 :: 21:21 :: نویسنده : علیرضا